• en
  • fr
  • ro

ȘTIAȚI CĂ?

Farmaciile au obligaţia să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiaşi DCI, cu prioritate la preţurile cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; să se aprovizioneze, la cererea scrisă a asiguratului, înregistrată la furnizor, în maximum 24 de ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/ medicamentele din lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor, dacă acesta/ acestea nu există la momentul solicitării în farmacie. Solicitarea de către asigurat se face în scris, iar farmacia trebuie să facă dovada demersurilor efectuate în acest sens. Face excepţie de la obligaţia farmaciei de a se aproviziona în maximum 24/48 de ore cu medicamente situaţia în care farmacia se află în imposibilitatea aprovizionării cu medicamente, din motive independente de aceasta şi pe care le poate justifica cu documente în acest sens.


Potrivit ORDINULUI privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului  nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Anexa 36 – MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE ŞI DECONTARE a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Art 7. (6)


În cazul nerespectării contractelor cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind aprovizionarea de către farmacii cu medicamentele compensate solicitate, asiguratul se poate adresa CNAS/ CJAS. În cazul rețetelor care nu sunt compensate/ gratuite, asiguratul se poate adresa Ministerului Sănătății.